Euroinštitút

NÁRODNÝ INŠTITÚT ZDRAVIA SLOVENSKO

Euroinstitut

Vzdeláváním proti handicapu, to je hlavné motto všetkých škôl siete Euroinštitútu. Ide o školy zamerané na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (ŠVP). Všetky tieto školy sú zriadené Všeobecně prospešnou spoločnosťou Euroinštitút a jsou určené prevážně pre žiakov s mentálnym ale aj s viacnásobným postihnutím.

Národný inštitút zdravia
Kontakty
eHealth a telemedicína
Obezitologické sympózium
Žiaci nie sú len deti, ale aj široký vekový rozptyl od mladých ľudí po starších žiakov v strednom veku. Väčšinu žiakov tvoria klienti ústavov sociálnej starostlivosti a domov sociálných služieb pre mentálne postihnutých občanov. Žiaci sú do škôl zaradení na základe odporúčania centra špeciálno pedagogického poradenstva. Doteraz funguje v Českej republike peť škôl Euroinštitútu. Národný inštitút zdravia Slovensko pripravuje otvorenie škôl Euroinštitútu na území Slovenskej republiky.